• Пока новинок нет.
  • Dostawa

    Parę słów o dostawie

  • Kontakt

    Dane do kontaktu

  • Płatności

    Parę słów o płatnościach

Własny blok informacji

......

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Kouzlo Domowa s.r.o

1. Obecná pravidla

● Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností KOUZLO DOMOWA s.r.o., se sídlem Praha 8-Karlin,  Pbrezni 249/46, 18600 Praha 86, IČ: 06408401, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praha v oddíle C, vložka , (dále jen „Kouzlo Domowa“) jakožto prodávající a jejími zákazníky, tedy jinými fyzickými osobami, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a právnickými osobami (dále jen „Zákazník“) jakožto kupujícími. Ustanovení obchodních a dodacích podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezni Kouzlo Domowa a Zákazníkem, není-li stanoveno jinak.

● Kouzlo Domowa si vyhrazuje právo tyto obchodní a dodací podmínky v budoucnosti jednostranně měnit či doplňovat, což Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím. Změna obchodních a dodacích podmínek je účinná jejich uveřejněním na internetových stránkách www.emmyline.cz. Smluvní strany jsou vázány zněním obchodních a dodacích podmínek platným a účinným ke dni uzavření kupní smlouvy.

● Zákazník je povinen seznámit se před nákupem s obchodními a dodacími podmínkami Kouzlo Domowa. Vystavením objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a dodacími podmínkami, jsou Zákazníkovi jasné, zřejmé a srozumitelné a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní a dodací podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Zákazníkem.

● K platnosti jiných obchodních a dodacích podmínek je vždy potřeba písemný souhlas Kouzlo Domowa.

2. Obchodní nabídka

● Obchodní nabídka Kouzlo Domowa je určena pouze pro podnikatele a nikoliv pro spotřebitele. Kupní smlouva se spotřebitelem může být uzavřena pouze na základě individuálního jednání a sjednání obsahu kupní smlouvy.

● Všechny ceny nacházející se v nabídce publikované v katalozích a v internetových obchodech jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). Konečná kupní cena za zboží bude vždy zvýšena o DPH podle aktuální sazby této daně platné ke dni vystavení faktury.

● Platné ceny jsou publikovány na stránkách www.emmyline.cz, který je hlavním katalogem firmy, dále jen „Hlavní katalog“

● Kouzlo Domowa vydává jednou během kalendářního roku i tištěný katalog Platnost cen v něm je časově omezena, po uplynutí tohoto omezení je zákazníkovi účtována cena uvedená na stránkách www.emmyline.cz

● Kouzlo Domowa je oprávněn publikovat tzv. akční katalogy tykající se krátkodobých nabídek, které můžou obsahovat speciální ceny odlišné od cen, které jsou uvedeny v Hlavním katalogu. Obdobně může Kouzlo Domowa krátkodobé nabídky spojené s akčními cenami publikovat v internetovém obchodě. Zákazník bere na vědomí, že učiněním objednávky přistupuje na nabídku platnou v okamžiku objednání, tedy v okamžiku doručení objednávky Kouzlo Domowa. Není-li publikována žádná krátkodobá nabídka, platí nabídka uvedená v Hlavním katalogu aktuálně platném.

● Kouzlo Domowa může na základě individuální objednávky Zákazníka připravit speciální nabídku, tedy výše uvedeným není omezena možnost Kouzlo Domowa uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Objednávka / Vznik smluvního vztahu

● Zákazník bere na vědomí, že uvedení zboží v katalogu nebo internetovém obchodu není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Objednávka Zákazníka má charakter návrhu na uzavření smlouvy, tedy nabídky ve smyslu občanského zákoníku.

● Objednávky musí obsahovat množství a druh objednávaného zboží vč. kódu objednaného zboží podle katalogu Kouzlo Domowa. Objednávky mohou být Kouzlo Domowa doručeny faxem, poštou, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím internetu na webové stránce www.emmyline.cz. Objednávky je možné učinit rovněž osobně, a to v prodejně Kouzlo Domowa umístěné na adrese Pobrezni 248/46 Praha 8-Karlin 186 00 Praha 86

● Kouzlo Domowa potvrdí přijetí objednávky e-mailem, popř. jinou formou.

● Kouzlo Domowa si vyhrazuje právo rozhodnout o potvrzení objednávky, a to i pouze částečně, tedy Kouzlo Domowa není povinen akceptovat objednávku Zákazníka a nepřebírá žádnou odpovědnost za nedodání zboží, tedy odmítnutí jakékoliv objednávky nebo její části.

● Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena potvrzením objednávky ze strany Kouzlo Domowa Zákazníkovi. Za potvrzení objednávky se považuje potvrzení zaslané ve formě e-mailu, ale i potvrzení učiněné jinou formou. Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky. Zákazník bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a Kouzlo Domowa  není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

● V případě objednávky prostřednictvím webových stránek www.emmyline.cz jsou informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky Kouzlo Domowa zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

● Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a další) si hradí Zákazník sám.

4. Dodací podmínky

● Kouzlo Domowa zajišťuje bezplatný dovoz objednaného zboží nabízeného v katalozích na území České republiky, pokud je hodnota objednávky vyšší než 1.000 Kč bez DPH. U objednávek, které nedosahují této hodnoty, bude při fakturaci zboží účtován poplatek za dopravné a balné ve výši 95 Kč bez DPH (cena bude zvýšena o DPH podle aktuální sazby této daně platné ke dni vystavení faktury). Náklady na dovoz atypického zboží, které není uvedeno v Hlavním katalogu, akčních katalozích nebo v internetovém obchodě, budou upraveny individuálně na základě dohody mezi Zákazníkem a Kouzlo Domowa v rámci zpracované cenové nabídky.

● V případě zásilek do 40 kg řidič přepravní služby dodá zboží za 1. dveře Zákazníka na udané dodací adrese. V případě těžkých (nad 40 kg) či velkoobjemových zásilek nebo zásilek vyžadujících použití zvláštního zařízení nebo spolupráce několika osob během vykládky, splní Manutan svou povinnost zboží dodat tím, že zboží pouze vyloží z vozidla na místě dodání. Řidič přepravní služby dodá zboží na rampu Zákazníka, popřípadě na chodník před domem apod. Kouzlo Domowa ani jím najatá přepravní služba standardně u těchto zásilek nezajišťuje donášku, stěhování do kanceláří, pater, sklepů, skladů apod. Má-li zásilka více než 500 kg nebo jeden kus více než 60 kg je příjemce povinen poskytnout zaměstnanci přepravní služby přiměřenou pomoc při vykládce. V případě potřeby je možné sjednat vynášku do vyšších pater, vykládku větších zásilek apod. jako placenou službu na čísle 0723721233 nebo na e-mailu:emmyline@seznam.cz

● Zákazník bere na vědomí, že dodací lhůty uvedené v Hlavním katalogu a také na webové stránce www.emmyline.cz. jsou pouze orientační, a tedy pro Kouzlo Domowa nezávazné. Dodací lhůty jsou v katalozích uvedeny s platností v okamžiku jejich vydání a na webové stránce www.emmyline.cz se mění dle aktuálních dohod s dodavateli. Tyto lhůty mohou být prodlouženy zejména v případě, že Zákazník objedná zboží v množství, které je vyšší než obvyklé, případně vyšší než celkové prodeje za předcházející rozhodné období (tímto obdobím je předchozí kalendářní měsíc), nebo půjde o produkt s výpadkem na straně dodavatele. Zejména v těchto případech může být zboží dodáno v jiné než obecné dodací lhůtě, která bude Zákazníkovi sdělena.

● Kouzlo Domowa dodává objednané zboží v pracovní dny v době od 8:00–17:00 hod.

● U objednávek zboží s obecnou dodací lhůtou 24 hod bude zboží zpravidla doručeno následující pracovní den. To platí pouze v případě, že objednávka Zákazníka bude Kouzlo Domowa přijata v pracovní den do 15 hodin. O termínu dodání informuje Kouzlo Domowa Zákazníka telefonicky nebo emailem, a to 1 pracovní den před doručením.

● Zákazník bere na vědomí, že veškeré dodací lhůty jsou pouze orientační a Kouzlo Domowa neodpovídá za nedodržení uvedeného orientačního termínu dodávky. Dodací lhůty se mohou prodloužit zejména v případě neočekávaných, Kouzlo Domowa nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Kouzlo Domowa ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Kouzlo Domowa. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na orientační charakter dodacích lhůt neodpovídá Kouzlo Domowa za jejich nedodržení, tedy Zákazník není oprávněn uplatňovat vůči Kouzlo Domowa jakékoliv nároky z důvodu nedodržení těchto orientačních termínů, tedy Kouzlo Domowa neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé nedodáním zboží v tomto termínu.

● Zákazník je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí na písemném dokladu. Neučiní-li tak, je Kouzlo Domowa oprávněn odmítnout zboží Zákazníkovi předat. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí dodaného zboží.

● Zákazník je povinen ihned při převzetí zboží od dopravce ověřit jeho množství a stav a případné zjevné vady zapsat do přepravního listu. Na případné pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.

● Dodávka zboží Zákazníkovi může být rozdělena na dodávky částečné, s čímž je Zákazník srozuměn a uzavřením smlouvy s tímto souhlasí.

5. Fakturace dodávek

● Kouzlo Domowa  vystaví Zákazníkovi fakturu - daňový doklad.

● Faktura bude doručena Zákazníkovi spolu se zbožím nebo bude odeslána poštou či elektronickou poštou na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce, s čímž Zákazník tímto výslovně souhlasí.

● Případné námitky proti obsahu dodacího listu nebo faktury je třeba uplatnit písemnou formou a specifikovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou týdnů od doručení. Pokud Zákazník v uvedené lhůtě nepodá žádné námitky, platí obsah dodacích listů, respektive faktur, za potvrzený.

6. Platební podmínky

● Zákazník je povinen společně s kupní cenou zaplatit Manutanu také náklady spojené s balením a dodá- ním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

● Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet Manutanu uvedený na faktuře nebo v hotovosti při předání zboží. Termín platby určuje smlouva a je uveden na faktuře. Nebude-li stanoveno jinak, je Zákazník povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, tedy kupní cena je splatná do 14 dnů od převzetí zboží.

● Kouzlo Domowa  si vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi zálohu nebo platbu předem.

● V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakéhokoliv závazku vůči Kouzlo Domowa, je Kouzlo Domowa oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení.

● V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Kouzlo Domowa.

● Zákazník bere na vědomí, že Kouzlo Domowa je oprávněn předat své pohledávky za Zákazníkem k vymáhání třetí osobě.

7. Slevy

● Kouzlo Domowa může poskytovat Zákazníkům slevy různého druhu, přičemž si vyhrazuje právo, poskytovat Zákazníkům rovněž tzv. smluvní slevy, tedy individuální slevy poskytované na základě dohody konkrétním Zákazníkům.

● Výše poskytnuté slevy je uvedena na faktuře.

● V případě, že Zákazník uplatní v jedné objednávce více slev poskytovaných Kouzlo Domowa, vyhrazuje si Kouzlo Domowa právo tyto slevy vzájemně nekombinovat a nekumulovat. V těchto případech bude Zákazníkovi poskytnuta pouze jedna z uplatněných slev, a to ta vyšší tak, aby to bylo výhodné pro Zákazníka.

8. Výhrada vlastnického práva

● Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy, tedy veškeré Kouzlo Domowa dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví společnosti Kouzlo Domowa. Zákazník je povinen zboží řádně skladovat a případně dostatečně pojistit na vlastní náklady pro případ požáru, poškození vodou nebo krádeže apod.

9. Záruka za jakost

● Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené příslušnými právními předpisy poskytuje Kouzlo Domowa Zákazníkovi záruku za jakost na dodané zboží po dobu 10 let, pokud v popisu zboží není uvedena jiná záruční doba. Tato záruční doba se však nevztahuje na zboží se stanovenou expirační lhůtou (tzn. lhůtou použitelnosti). U zboží s uvedenou expirační lhůtou je záruka poskytována, jen do doby uplynutí této lhůty.

● Záruka běží od data převzetí zboží Zákazníkem.

● Záruka se nevztahuje na:

● vady zboží způsobené činností nebo nečinností Zákazníka nebo třetí osoby, poškození vzniklá porušením a používáním v rozporu s návodem k použití,

● vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením Zákazníka popř. třetí osoby,

● vady způsobené neodvratnou událostí (tj. např. živelnou událostí),

● opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku.

10. Reklamace, záruční opravy

● Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tedy zejména zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je Zákazník povinen reklamovat písemně ihned. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou nebo objednávkou. Pokud takto poškozenou zásilku Zákazník převezme, je nezbytné poškození popsat v písemném dokladu o převzetí zboží. Pokud tak neučiní, nemusí Kouzlo Domowa případnou pozdější reklamaci uznat.

● Uplatnění práv z vad dodaného zboží, tedy reklamaci, je Zákazník povinen učinit písemně a prokazatelně ji doručit Kouzlo Domowa  poštou na adresu sídla společnosti Kouzlo Domowa Pobřežni 249/46 Praha 8-Karlin 186 00 Praha 86, tel: 0723721233 nebo e-mailem (emmyline@seznam.cz).

● Kouzlo Domowa převezme reklamované zboží od Zákazníka na vlastní náklady.

● Nároky z vad dodaného zboží a lhůty pro vyřízení reklamace se řídí příslušnými právními předpisy v platném a účinném znění. V případě, že by Kouzlo Domowa uzavřel kupní smlouvu se spotřebitelem, přestože tyto obchodní a dodací podmínky ani tištěný katalog nejsou pro spotřebitele určeny, uplatní se rovněž úprava obsažená v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě spotřebitele, o reklamaci rozhodne Kouzlo Domowa v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Kouzlo Domowa vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Zákazníkem, zejména v případě nutnosti obstarání náhradních dílů od zahraničního výrobce.

● V ostatních případech (uplatnění nároku Zákazníkem, který není spotřebitel) vyřídí Kouzlo Domowa reklamaci rovněž do 30 dnů od přijetí reklamace s tím, že při opravě nebo výměně oprávněně reklamovaného zboží se tato lhůta v případě nutnosti obstarání nezbytných náhradních dílů od zahraničního výrobce může přiměřeně prodloužit, o čemž bude Kouzlo Domowa Zákazníka informovat.

● V případě neoprávněné reklamace, tj. v případě, kdy Zákazník věděl nebo měl a mohl vědět, že Kouzlo Domowa  za vadu neodpovídá (např. z důvodu, že ji sám Zákazník způsobil), je Zákazník povinen uhradit Kouzlo Domowa náklady za převoz zboží a veškeré další náklady, které Kouzlo Domowa vynaložil v souvislosti s neoprávněnou reklamací, např. náklady na zpracování posudku apod.

11. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

● Zákazník, případně spotřebitel, pokud by Kouzlo Domowa  uzavřel kupní smlouvu se spotřebitelem, přestože tyto obchodní a dodací podmínky ani tištěný katalog nejsou pro spotřebitele určeny, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po převzetí zboží s tím, že obdržené zboží včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků souvisejících s touto objednávkou vrátí Kouzlo Domowa bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od oznámení odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze písemně, a to doručením písemného odstoupení na adresu sídla společnosti Kouzlo Domowa uvedenou v bodě 1. těchto obchodních a dodacích podmínek, nebo elektronickou formou, a to zasláním e-mailu na adresu emmyline@seznam.cz. Náklady spojené s navrácením zboží nese Zákazník či spotřebitel v případě, že hodnota vráceného zboží nepřesahuje 1.000 Kč bez DPH. Vrácení zboží může být provedeno osobním vrácením (předáním Kouzlo Domowa na adrese jeho sídla) nebo doručením zboží na adresu sídla společnosti Kouzlo Domowa. Náklady na vrácení zboží nese vždy bez ohledu na hodnotu vráceného zboží Zákazník či spotřebitel i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Zboží Zákazník či spotřebitel doručí na adresu sídla společnosti Kouzlo Domowa spolu s průvodním dopisem případně obsahujícím důvod pro odstoupení od kupní smlouvy (uvedení důvodu odstoupení není zákonem vyžadováno, tedy nemá vliv na platnost odstoupení, jedná se pouze o nástroj zkvalitnění služeb společnosti Kouzlo Domowa) s uvedením čísla faktury a případně jiného způsobu pro vrácení platby, než který byl Zákazníkem či spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce za zboží.

● Zboží spotřebitel může a Zákazník musí vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že bude vrácené zboží nekompletní, opotřebené či poškozené, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, není Zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě Spotřebitele vzniká Kouzlo Domowa vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody tímto jemu vzniklé a Kouzlo Domowa je oprávněn uplatnit vůči spotřebiteli kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kouzlo Domowa je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu vzniklé škody proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny, tedy může vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

● Odstoupil-li Zákazník či spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu Kouzlo Domowa bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj na základě smlouvy obdržel, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem či spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený), a to za použití stejného platebního prostředku, který byl Zákazníkem či spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník či spotřebitel výslovně neurčil jinak.

● Pokud se nejedná o případ, kdy náklady na dopravu hradí Kouzlo Domowa, může Zákazník či spotřebitel pro dopravu zboží zpět Kouzlo Domowa využít jeho služby zajištění zpětného svozu, a to za cenu 95 Kč u zásilek do 40 kg, 400 Kč u zásilek nad 40 kg. U zásilek nad 300 kg bude cena stanovena individuálně podle skuteč- ného dopravného. Aktuální cenu dopravy pro nejvyšší váhovou kategorii Kouzlo Domowa sdělí na čísle 0723721233 nebo na e-mailu: emmyline@seznam.cz. Ceny jsou uvedeny bez DPH, tedy konečná cena za dopravu bude vždy zvýšena o DPH podle aktuální sazby této daně platné ke dni vystavení faktury.

● Za poplatek prodlouží Kouzlo Domowa lhůtu, ve které může Zákazník či spotřebiotel bezplatně vrátit dodané zboží bez udání důvodu ze zákonných 14 na 45 dnů. Zboží musí být v originálním obalu, nepoužité a nepoškozené, v takovém případě jej Kouzlo Domowa odveze na vlastní náklady.

● Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi či spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Kouzlo Domowa a Zákazníkem či spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem či spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník či spotřebitel je povinen spolu se zbožím Kouzlo Domowa vrátit i poskytnutý dárek.

● Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce atypického zboží, které není uvedeno v Hlavním katalogu, akčních katalozích nebo v internetovém obchodě a dále od smlouvy na dodávku zboží, jehož hodnota přesahuje 50.000 Kč.

● Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy ani v níže specifikovaných případech smluv, dle kterých dle zákona není v případě spotřebitele možné odstoupit od smluv:

● a) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

● b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu,

● c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

● d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

● e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

● Kouzlo Domowa si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

12. Technická pomoc, montáž

● V případě, že Zákazník jednorázově objedná zboží v celkové hodnotě min. 100.000 Kč bez DPH, přičemž se zároveň bude jednat o zboží nezbytně vyžadující montáž, zajistí Kouzlo Domowa bezplatnou montáž tohoto zboží, u objednávek v nižší hodnotě je montáž placenou službou Kouzlo Domowa dle platného ceníku.

● Kouzlo Domowa poskytne Zákazníkovi potřebné informace nebo technickou pomoc.

13. Ochrana údajů, souhlas s odesíláním reklamy

● Zákazník souhlasí s tím, aby Kouzlo Domowa uchovával a zpracovával jeho osobní údaje pro vlastní potřebu, zejména marketing, průzkum trhu, pořízení databáze atp.

● Zákazník souhlasí s odesíláním neobjednaných reklamních nabídek ze strany Kouzlo Domowa v jakékoliv podobě.

● V případě, že Zákazník bude chtít odvolat svůj souhlas s odesílání neobjednaných reklamních nabídek, má povinnost toto Kouzlo Domowa sdělit písemně.

● Veškeré údaje, které Zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Katalog Kouzlo Domowa obsahuje platné identifikační údaje Kouzlo Domowa a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí z. č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím objednat si zboží uvedené v katalogu dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Kouzlo Domowa.

14. Ostatní podmínky

● Smluvní vztahy mezi Kouzlo Domowa a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, přestože tyto obchodní a dodací podmínky ani tištěný katalog Manutanu nejsou pro spotřebitele určeny, vztahují se na smluvní vztahy mezi Kouzlo Domowa a spotřebitelem rovněž veškeré právní předpisy upravující práva a povinnosti spotřebitelů. V případě kolize mezi těmito obchodními podmínkami a smlouvou, má přednost smlouva.

● Zákazník a Kouzlo Domowa berou na vědomí, že pro projednání veškerých sporů vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi Zákazníkem a Kouzlo Domowa bude místně příslušný soud podle sídla Kouzlo Domowa. ● Pokud by některé zvýše uvedených ustanovení těchto obchodních a dodacích podmínek bylo neplatné nebo se neplatným stalo, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.

KOUZLO DOMOWA s.r.o. Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KOUZLO DOMOWA S.R.O. jsou platné od 01.03.2018 V